Vi er i gang med nytt prosjekt for å skaffe flere, gode praksisplasser


For å kunne utdanne fremtidens sykepleiere er vi avhengig av flere, gode praksisplasser. Sykepleier i Nord er i gang med et prosjekt som skal se på nye måter å organisere praksisstudier på.

Sykepleiestudiet består av 50 % praksis. Det betyr at universitetet og praksisfeltet utdanner sykepleiere i fellesskap.


- Det er ikke «oss og dere». Vi har et felles ansvar for å utdanne studentene og derfor er det så viktig å snakke om dette i et «vi - perspektiv». sier prosjektleder Hilde Holm Solvoll.


Hilde Holm Solvoll jobber til daglig som studieleder for praksis ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap ved Nord universitet. Hun har nå fått oppgaven med å være prosjektleder for praksisprosjektet «Nye samhandlingsmodeller for praksisstudier (NySaP)» som skal pågå i tre år fremover. Prosjektet inngår som et delprosjekt i samarbeidssatsingen Sykepleier i Nord. Kommunene Hadsel, Bodø, Vefsn, Verdal og Namsos er med i prosjektet.


- Dette er et fellesprosjekt hvor vi skal utvikle to nye praksismodeller for praksisstudier i kommunehelsetjenesten. Jeg er glad for at kommunene er positive og ser at tiden er moden for endring, sier Solvoll.


Vi trenger flere praksisplasser for å kunne utdanne flere sykepleiere

Samfunnet trenger flere sykepleiere. Det betyr at både Nord universitet, og utdanningssektoren for øvrig, har et stort behov for flere praksisplasser dersom vi skal kunne utdanne flere sykepleiere for fremtiden. I tillegg er helsesektoren i endring.

«Det som gjaldt i går, gjelder ikke nødvendigvis i dag. Vi trenger å utvikle oss, tenke nytt og tenke smartere, også når det gjelder organisering av praksisstudier."

Prosjektet skal utvikle to nye praksismodeller som skal kunne føre til 75-100 % økning i antall praksisplasser innenfor enkelte arenaer i kommunehelsetjenesten.


- Det er et hårete mål, men jeg tror det er realistisk. Det som er så fint er at modellene vi nå skal utvikle vil kunne ha direkte overføringsverdi til spesialisthelsetjenesten, i tillegg til andre helse- og sosialfaglige utdanninger, legger Solvoll til.

Utvikle kvalitet i praksisstudier

I tillegg til at prosjektet skal jobbe for å skaffe flere praksisplasser, skal prosjektet bidra til kvalitetsutvikling innenfor praksisstudier.

- Gjennom tett samarbeid skal vi jobbe systematisk for å skape kvalitativt gode praksisplasser. Studentene skal få tettere oppfølging, både fra universitetslektor og fra praksisveileder. Her vil vi blant annet ta i bruk teknologiske hjelpemidler.

- Sykepleiere som skal være veiledere skal få avsatt tid til oppgaven ved at de trer inn i en stillingsandel som er avsatt til studentoppfølging. Vi ønsker å jobbe oss bort fra tradisjonell en-til-en veiledning, til heller å tenke veilederteam med blant annet gruppeveiledning.

I den nye nasjonale retningslinjen for sykepleierutdanning stilles det sterkere føringer for formell veilederkompetanse til de som skal være praksisveiledere. Prosjektet NySaP skal utvikle en nettbasert veilederutdanning på 10 studiepoeng, med en innretning som gjøre det mulig for en sykepleiere å gjennomføre utdanningen, i arbeidstiden.


- Det er vår jobb å legge til rette for at sykepleierne er rustet til veilederoppgaven, sier Solvoll.

Erfaring, forskning og innovasjon

Prosjektet NySaP tar utgangspunkt i tidligere erfaringer fra andre praksisprosjekter i sykehus, fra evidensbasert kunnskap knyttet til læringsmetoder, i tillegg til at prosjektet inneholder flere innovative elementer som tidligere ikke har vært prøvd ut.


- I samarbeid med Namsos kommune skal vi blant annet utvikle en modell hvor studenten følger læringsutbytter og ikke avdeling, og begrensingene som ligger i det. Dette gjør at vi kan ta i bruk flere praksisarenaer enn tradisjonell institusjon og hjemmetjeneste.


- Jeg tror dette blir et veldig spennende prosjekt, og gleder meg til å jobbe sammen med kommunene og mine kollegaer om dette prosjektet, avslutter Solvoll