Om prosjektet

Sykepleier i Nord er et samarbeidssatsing mellom Fakultet for sykepleie og helsevitenskap ved Nord universitet og praksisfeltet. I fellesskap skal vi jobbe for å kvalifisere, rekruttere, utdanne og beholde flere sykepleiere i helsetjenesten i Nordland og nordre Trøndelag. Prosjektperioden varer fra januar 2020 til utgangen av 2024.

 

Prosjektet har sin bakgrunn i at primær- og spesialisthelsetjenesten har et stort behov for flere sykepleiere, både på kort og lang sikt. Gjennom Råd for samarbeid med Arbeidslivet (RSA) ble det det høsten 2018 enighet om å igangsette dette samarbeidsprosjektet for å jobbe med sykepleiermangelen i fellesskap.

Prosjektet er organisert i fem ulike delprosjekter som jobber med ulike problemstillinger.

✔️ Vi må styrke omdømmet.

Prosjektet vil jobbe med tiltak for å styrke omdømmet til sykepleieutdanningen ved Nord universitet og sykepleieyrket i regionen.

 

✔️ Vi må kvalifisere flere søkere til sykepleiestudiet.

Høsten 2019 ble det innført karakterkrav om 3 i norsk og matematikk for opptak til sykepleieutdanningen. Det nye kravet førte til at andelen med kvalifiserte søkere har gått ned. Prosjektet vil se på tiltak for å kvalifisere flere til opptak.

For å kunne utdanne morgendagens sykepleiere og utvikle fremtidens helsetjenester, trenger vi flere sykepleiere som tar masterutdanning og lar seg inspirere av en forskerkarrière. Gjennom prosjektet vil vi løfte frem forskning som en spennende og aktuell karrièrevei for sykepleiere

 

✔️ Vi trenger flere studieplasser og at flest mulig gjennomfører.

Helsetjenestene har et stort behov for flere sykepleiere. Hver eneste sykepleier som utdannes er derfor et viktig samfunnsbidrag. Prosjektet vil utforske mulighetene for hvordan vi kan utdanne flere sykepleiere.

 

✔️ Vi trenger flere gode praksisplasser og tettere samarbeid med praksisfeltet.

50 % av sykepleiestudiet består i dag av praksis. Det betyr at universitetet og praksisfeltet utdanner sykepleiere i fellesskap. I dag er det utfordrende å skaffe nok praksisplasser og praksisveiledere til alle studentene. For å kunne utdanne flere sykepleiere i fremtiden, er vi avhengig av flere praksisplasser og kompetente praksisveiledere. Et viktig området for prosjektet er å utvikle nye praksismodeller og samarbeidsformer, som skal legge til rette for at vi skal kunne utdanne flere sykepleiere for fremtiden.

 

✔️ Vi må beholde sykepleierne

En av helsetjenestenes store utfordringer handler om å beholde sykepleiere. Mange oppgir at de vurderer å slutte, og 20 % forlater helsetjenesten i løpet av de ti første årene etter endt utdanning. Et viktig område for prosjektet blir å jobbe frem tiltak for å beholde sykepleiere etter endt utdanning.

Følg oss på Facebook:

1/1

Samarbeidspartnere