top of page

Regional, nett- og samlingsbasert sykepleieutdanning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sykepleiermangelen gjør det utfordrende å rekruttere og beholde sykepleiere. Særlig krevende er dette for distriktskommuner. En av løsningene kan være at egne innbyggere utdanner seg til å bli sykepleier, slik at kommunen kan beholde sykepleiekompetansen i mange år fremover. Men mange har forpliktelser som gjør at det er vanskelig å reise bort for å studere.

Nord universitet har nedslagsfelt i hele 60 ulike kommuner. De geografiske avstandene i regionene våre er store og de nordnorske forholdene til tider krevende. Derfor ønsker vi utvikle en ny modell for sykepleieutdanning som legger opp til at studentene kan bo mest mulig hjemme mens de studerer. Utdanningen er forbeholdt lokale søkere, og skal fungere som et supplement til vår tradisjonelle heltidsutdanning ved våre campuser og studiesteder.

Hva går prosjektet ut på?

I prosjektet ønsker vi å utvikle en studiemodell der intensjonen er å legge til rette for et studietilbud som gjør det mulig for distriktskommuner å utdanne sine egne til å bli sykepleier. Alle som søker opptak må være kvalifisert, på lik linje som på heltidsutdanningen. Men alle studieplasser er forbeholdt lokale søkere. På denne måten ønsker vi å sikre fremtidig sykepleiekompetanse til regionene i Nordland og nordre Trøndelag.

 

  • Digital undervisning- ett studentkull

I den nye studiemodellen legger vi opp til at det meste av teoretisk undervisning skal være digital. Fakultet for sykepleie og helsevitenskap har lang erfaring med å tilby nettbasert undervisning. Men nå tar vi steget enda lengre ved å digitalisere teoretisk undervisning og samle alle studenter, fra Trøndelag i sør til Vesterålen i nord, i ett og samme studentkull på nett. Studentene skal fortsatt møtes fysisk når de skal trene på praktiske ferdigheter og ha simulering. Da vil studentene møte på sin nærmeste campus eller studiested.

Ved å samle alle studentene i ett studentkull kan vi bygge et studietilbud som er mindre sårbart ovenfor antallet kvalifiserte søkere. Studentkullet vil bestå av søkere fra flere regioner, og dersom en region ikke fyller opp alle studieplassene, kan vi ta opp flere i en annen region. På denne måten ønsker vi å bygge en modell som sikrer et varig, desentralisert utdanningstilbud for alle kommunene i regionene våre. 

 

  • Praksis nært bosted

Halvparten av sykepleiestudiet består av praksis i kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten (sykehus). Vi vet at studenter på desentraliserte utdanninger ønsker praksis nært sitt bosted slik at de slipper å flytte. I prosjektet søker vi tett samarbeid med kommuner og sykehus, for å få til praksisplass så nært studentens bosted som mulig. Praksisperiodene innen medisin og kirurgi gjennomføres på nærmeste sykehus, men prosjektet vil utforske mulighetene for at også den medisinske praksisen kan gjennomføres i kommunehelsetjenesten der kommunen tilbyr mer kompliserte medisinske helsetilbud.

 

  • Regional tilhørighet

I prosjektet skal vi også teste ut opptakskrav om regional tilhørighet. Det betyr at for å kvalifisere til denne utdanningen, må studenten ha registrert bostedsadresse i en kommune i vårt nedslagsfelt. På den måten kan vi sikre et utdanningstilbud som er forbeholdt regionene i Nord sitt nedslagsfelt. Målet er at dette skal bidra til mer lokal rekruttering for kommunene. Det er første gang vi tar i bruk et slikt opptakskrav. Prosjektet skal derfor gjøre en grundig evaluering sammen med kommunene, for å se på hvordan dette opptakskravet slår ut på våre søkertall og for lokal rekruttering.

 

Hvordan er prosjektet organisert?

Prosjektet drives av Fakultet for sykepleie og helsevitenskap der det er opprettet en prosjektgruppe som jobber med utvikling og organisering av den nye tilbudet.

 

Prosjektgruppen består av: 

- Berit Mosseng Sjølie, prosjektleder (Studieleder i Vesterålen)

- Grethe Bøgh Næss (førstelektor, Namsos)

- Grethe Dillern (førstelektor, Mo i Rana)

- Hilde Toreid (universitetslektor, Vesterålen)

- Mary Ann Andersen Jermstad (rådgiver, Kompetansesenter for læring og teknologi)

Hvordan er prosjektet finansiert?

Prosjektet er 70 % finansiert gjennom prosjektmidler fra Statsforvalteren i Trøndelag og Nordland, som er samarbeidspartnere til prosjekt Sykepleier i Nord. Resterende midler dekkes av Fakultet for sykepleie og helsevitenskap ved Nord universitet.

Det nye utdanningstilbudet har første opptak høsten 2021 og vil gå over fire år. Etter opptaket 2021 vil prosjektet ta stilling til videre opptakshyppighet og implementering av ny modell.

 

Her kan du lese mer om det nye utdanningstilbudet

bakgrunn-webinar.png
bottom of page