Namsos kommune tester ny praksismodell for sykepleieNamsos kommune er i gang med utprøving av modellen «kommunen som helhetlig praksisarena» for sykepleiestudenter, sier helsefaglig rådgiver Eva Fiskum i kommunen.


Tekst: Svein-Arnt Eriksen/Foto: Bjørn Tore Ness Student Pål Andreas Hansen og veilederkontakt Ingeborg Husby er klare til å ta fatt på utprøving av den nye praksismodellen i Namsos, fremst i bildet. Andre sentrale personer i prosjektet er, bak fra venstre: Studieleder Wenche Wannebo, Nord universitet, helsefaglig rådgiver Eva Fiskum, Namsos kommune og Camilla Nordhøy, veilederkontakt i Namsos kommune. I første runde er det 35 sykepleiestudenter ved Nord universitet som skal ha alle kommunale praksisperioder i samme kommune, etter ny modell, med oppstart uke 15. I motsetning til etablert praksisopphold der studentene ofte må ha praksis i flere kommuner, får de nå alle kommunale praksisperioder i samme kommune. Det gir mange store fordeler for kommunen og for studentene, sier Fiskum.

- Kjerna i dette er at studentene blir godt kjent med helheten av helse og omsorgstjenester i en kommune, og at de får være med på alle former for tjenesteyting, og får delta aktivt i flyten mellom hjemmebasert omsorg og opphold på institusjon. I den nye praksismodellen skal alle ansatte i avdelingen hvor studenten har sin praksis, delta aktivt i veiledning av studenten.


I tillegg vil avdelingen ha oppnevnt en til to basisveileder(e) som følger opp alle studentene tettere i avdelingen. Det er disse som deltar i vurdering av studentene sammen med Nord universitet. Basisveilederne vil være i tett kontakt med Nord universitet gjennom hele praksisperioden.

Ingeborg Husby og Pål Andreas Hansen

- Basisveilederne vil få spesiell oppfølging fra kommunens to ansatte studentansvarlige ressurser tilknyttet prosjektet (hver av disse er ansatt i 25 % stilling i prosjektperioden).


- Vi vil etablere et faglig nettverk for gruppen med basisveiledere.

Disse vil få tilbud om veilederutdanning

og følges tett opp i rollen som veiledere, sier Fiskum.

Studentene som deltar på ti ukers praksis er alle tatt opp ved campus Namsos, og de kommer fra hele landet. - Hvilke forventinger har du til praksismodellen? - Jeg ser for meg at det blir et godt samspill mellom oss og Nord universitet, og at vi har god dialog rundt kullet, kommunen og Nord universitet.


Det skal være lav terskel for å ha kontakt mellom oss. Vi ser for oss at Nord universitet forbereder studentene godt på hva de kan forvente under praksis-oppholdet her i Namsos. Jeg håper også at studentene vil reflektere kritisk over den praksisen de tar del i.


At studentene vil gi i oss tilbakemeldinger på hvordan de opplever praksisen, slik at vi kan lære og forbedre oss ytterligere. Tilbakemeldinger er viktige for oss, sier Fiskum. Studentene avslutter sin praksis etter ti uker før sommeren, der de også blir spurt om deres erfaringer med den nye praksismodellen. I tillegg skal Nord universitet gjøre følgeforskning på praksismodellen, avslutter Fiskum.


Forventer flere praksisplasser og flere studenter


Den nye modellen er ledd i et større praksisprosjekt som handler om å styrke samarbeidet mellom universitet og kommuner omkring sykepleiestudenter i praksis. Målet er å bedre kvaliteten og skaffe flere praksisplasser.


Wenche Wannebo er studieleder på sykepleierutdanninga ved campus i Namsos. Hun forteller at det var Namsos kommune som tok initiativ til å utvikle en ny modell.

- Den har vi etterpå videreutvikla sammen. Våre forventninger er naturligvis at vi får flere praksisplasser, som er nødvendig for å utdanne flere sykepleiere ved Nord universitet, sier Wannebo. Halvparten av sykepleierutdanninga er praksis. - Det handler også om å få til best mulig samhandling med praksisfeltet, og å utnytte hverandres fortrinn og styrker, legger hun til.

Hun har også forventninger til aktivitetskort, som er et gjennomgående verktøy der studenter kan jobbe med praktiske problemstillinger som de observerer, og så vurdere dette opp mot teori og reflektere over dette sammen med sin veileder. Hun tenker at for kommunen så er det viktig å få rekruttert flere sykepleiere til å jobbe innenfor de kommunale helsetjenestene. Svært ofte vil nyutdanna sykepleiere jobbe i sykehusene, sier Wannebo.


Fakta om ny praksismodell i Namsos:

Prosjektet er del av et større praksisprosjekt, Sykepleier i Nord- Nye samhandlingsmodeller for praksisstudier. Fakultet for sykepleie og helsevitenskap ved Nord universitet har fått nær 7 millioner i tildeling fra Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (DIKU) til prosjektet.


Hensikten er å teste ut en ny modell som gir framtidsrettet kunnskap og erfaring med pasientflyt innad i kommunehelsetjenesten, der kommunen tar et større ansvar for gjennomføring av praksisen.


Sykepleiermangelen krever at vi utdanner flere sykepleiere, men mangel på praksisplasser er en flaskehals. Modellen skal utforske mulighetene for å øke antall praksisplasser gjennom bruk av flere enheter.


Praksismodellen legger opp til en ny måte å organisere praksisgjennomføringen på, slik at studenter blir mer selvstendige og en attraktiv ressurs for kommunehelsetjeneste.


Læringsutbyttene skal være styrende for praksisstudiene, og ikke avdelingens begrensninger.


Modellen skal utforske bruk av aktivitetskort som studentaktiv og strukturert læringsmetode og følger opp nye krav til læringsutbytter i henhold til forskrift om nasjonal retningslinje for sykepleierutdanning.