top of page

NY RAPPORT: Vi har samlet tilgjengelig kunnskap om hvorfor sykepleiere forlater yrket


Ett av delmålene i prosjektet «Sykepleier i Nord» er å beholde sykepleiere i helsetjenestene i Nordland og nordre Trøndelag. Oslo Economics har som en del av dette arbeidet utarbeidet en kunnskapsoppsummering på oppdrag for Nord universitet. Denne kan du lese og laste ned her!


Rapporten skal brukes som grunnlag i arbeidet med å beholde sykepleiere i helsetjenestene i Nordland og nordre Trøndelag.

Sykepleiermangelen er ventet å øke i framtiden. Underdekningen på nasjonalt nivå varierer mellom 9 000 og 48 000 årsverk i 2035. Kilde: SSB
Sykepleiermangelen er ventet å øke i framtiden. Underdekningen på nasjonalt nivå varierer mellom 9 000 og 48 000 årsverk i 2035. Kilde: SSB

I rapporten samles kunnskapen, den kategoriseres og presenteres på en oversiktlig måte. Materialet er basert på en sammenstilling av tidligere rapporter og utredninger, forskningslitteratur, analyser av statistikk og intervjuer med fagpersoner.


Fra årsaksforståelse til tiltak


Målet med rapporten har vært å belyse hvorfor sykepleiere forlater yrket, hvorfor de forlater Nordland og nordre Trøndelag, hva som skal til for å få sykepleiere til å bli i yrket eller i dette geografiske området, og hvilke kunnskapshull som finnes rundt denne tematikken.


Litteratursøkene som ligger til grunn for rapporten ble utformet for å belyse følgende problemstillinger:


• Hvorfor slutter sykepleiere i yrket og/eller jobben?
• Hvilke faktorer bidrar til at sykepleiere forblir i yrket?
• Hva er mulige tiltak for å beholde sykepleiere i yrket og Nordland / nordre Trøndelag etter endt utdanning og effektene av disse?

Sammensatte årsaker

Årsaksbildet som tegnes i rapporten er sammensatt. I rapporten kan vi bla. lese at sykepleiere opplevere å daglig måtte bruke tid på oppgaver som de ikke defineres som

sykepleieroppgaver.

I deler av sykepleiefeltet finner vi også at sykepleiere til relativt stor grad står i delttidsstillinger. Forskning indikerer at arbeidsbelastningen kan oppleves større for deltidsansatte enn heltidsansatte. Flere studier peker også på at tidspress og lav bemanning påvirker kvaliteten på behandling, pasientsikkerheten og sykepleiernes ønske om å slutte.


Hvor går veien videre?


Vi snakket noen av nøkkelaktørene i feltet om innholdet i rapporten og veien videre.

Seksjonsleder Astrid Jakobsen ved Nordlandssykehuset's Fagavdeling og Seksjon for Kunnskapsbygging sier:

"Rapporten bekrefter i stor grad kunnskap vi kjenner til. Rapporten er nyttig som kunnskapsgrunnlag, og tiltakene som foreslås må tilpasses og prioriteres ved de ulike arbeidsplassene hvor sykepleiergruppen arbeider. Det er viktig at tiltakene ikke blir for mange og små, slik at det blir vanskelig å måle effekt."


Også Norsk sykepleierforbund sier at de er godt kjent med innholdet i rapporten. Forbundsleder Lill Sverresdatter kommenterer:


"Undersøkelsen Nord universitet har fått utarbeidet gir få overraskelser, men bekrefter det vi allerede vet.


Undersøkelsen slår blant annet fast at forhold som økt lønn, mulighet til videreutdanning og tilbud om kurs, kan øke jobbtilfredsheten hos sykepleiere og bidra til å redusere flukten fra yrket. Vi vet også at den fysiske og psykiske belastningen er stor, og mange oppgir at de går på akkord med sin faglige integritet. Sykepleiere opplever å stå i en jobb der de må gjøre prioriteringer som går på bekostning av faglig forsvarlighet. Det er en belastning de verken kan eller bør stå i over tid."Lill forteller at NSF også har klare formeninger om hvilke tiltak som må på plass for å løse utfordringene SiN har samlet kunnskapsgrunnlag om:


"For å klare å beholde sykepleiere trenger vi for eksempel bemanningsnorm, mer kompetanse, hele stillinger og riktig oppgavedeling. Og det handler ikke minst om helsefremmende arbeidstidsordninger, og om en lønn som beholder, mobiliserer og rekrutterer livsnødvendig sykepleiekompetanse."


Dekan Gøril Ursin ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, Nord universitet, håper rapporten kan bidra til mer fokus på sykepleiermangelen:

"Gjennom Sykepleier i Nord jobber FSH strategisk for å kvalifisere, rekruttere, utdanne og beholde sykepleiere i våre regioner. Vi trenger gode, trygge og solide helsetjenester. Sykepleierutdanning og sykepleiere er en veldig viktig del av disse tjenestene. Vi håper at vi med denne rapporten kan sette ytterligere fokus på hva vi må jobbe videre med, for å lykkes enda bedre med dette."

Last ned og les rapporten i sin helhet her:

Rapport Oslo Economics
.pdf
Last ned PDF • 819KB


Comments


bottom of page