Tester ny praksismodell for sykepleiestudenter


Hør hvordan sykepleierstudent Ronny opplevde den nye praksisordningen i videointervjuet lengre ned i saken.
Hør hvordan sykepleiestudent Ronny Mielke opplevde den nye praksisordningen i videointervjuet lengre ned i saken.

I prosjekt Nye Samhandlingsmodeller for Praksis (NySaP) tester vi ut nye praksismodeller som skal gi flere gode praksisplasser. Sykepleiestudent Ronny Mielke har vært en av de første til å teste tospann-modell i hjemmetjenestepraksis. Hør han fortelle om sine erfaringer i videointervjuet lengre ned i saken.


- Jeg synes rett og slett at vi har lært utrolig mye fra hverandre.

Konkluderer Ronny etter endt praksisperiode, hvor deler av praksis har vært gjennomført i tospann med en annen student. I videointervjuet lengre ned i saken får du høre mer om hvordan Ronny opplevde den nye praksisordningen.


Flere praksisplasser


Tospannsmodellen kan potensielt doble antall studenter ute i praksisfeltet. Dette kan øke kapasiteten til praksisfeltet, noe som er en forutsetning for å lykkes i å imøtegå framtidens sykepleiermangel.


Sykepleier i Nord består av flere delprosjekt. I delprosjekt 4 er et av de viktigste målene å øke og utvikle praksisplasser. Det er også et mål å videreutvikle samarbeidet med praksisfeltet, for å skape et sterkere «vi» fokus rundt utdanningen.


Prosjektleder Hilde Holm Solvoll
Prosjektleder Hilde Holm Solvoll

Studentaktiv tospann-modell ble valgt som et prosjekt i hjemmetjenesten, som et bidrag for å utdanne flere sykepleiere. Fire av fem deltakende kommuner valgte å teste ut denne modellen.

- Vi har nå kjørt den første runden med studenter i praksis i tospann-modellen, og så langt er det mye positive erfaringer. Men det er også avdekket punkter vi skal jobbe videre med for å forbedre og forsterke modellen, sier prosjektleder for NySaP, Hilde Holm Solvoll.


Virkelighetsnær praksisperiode


Ewa Anna Suchecka jobber som sykepleier i hjemmetjenesten i Bodø og har vært Ronnys veileder under denne første utprøvingen av tospannsmodellen.


- Det krever at studenten er engasjert. De skal være veiledere for hverandre, og blir ansvarliggjort på en ny måte, sier hun.


Det var ikke bare for studentene at den nye praksismodellen førte til endringer. Tospann-modellen var også en ny erfaring for praksisplassen.


- Vi har aldri hatt så mange studenter på én gang. Det var utfordrende for oss som praksisplass. Jeg sitter nå og jobber med evaluering av prosjektet og ser på hva vi kan gjøre annerledes i neste runde.


Studentens opplevelse


Hør Ronny fortelle selv om hvordan han opplevde å være i praksis i hjemmetjenesten med tospann-modell:

Første runde gjennomført


Nå har faglærer Anila Kristine Nygård-Hansen gjennomført første runde med ny praksismodell. Hun ser mye positivt med ordningen, men også noen utfordringer som må løses.

Faglærer Anila Kristine Nygård-Hansen
Faglærer Anila Kristine Nygård-Hansen

- Studentene følte seg mer selvstendig, fikk økt fokus på kommunikasjon og faglig argumentasjon for igangsettelse eller vurdering av sykepleietiltak.


At studentene lærer mer av hverandre og mer selvstendighet er noe flere av partene trekker fram som positivt. Men med dette følger det også noen utfordringer, sier hun.


- Motivasjon til å delta i prosjektet vil ha stor betydning for gjennomføring. Sykdom hos studentene fører også til utfordringer med tanke på tospann-modellen, men på tilbakemeldingene var det veldig mye positivt.


Veien videre


Nå skal første runde av prosjektet evalueres og det som framkom av utfordringer skal utbedres. Prosjektleder Hilde sier at resultatene fra prosjektet skal forskes på, slik at prosjektet og erfaringene man gjør seg får størst mulig ringvirkninger.


- Gjennom NySaP-prosjektet vil ansatte på arbeidsstedene involveres på en annen måte enn de har vært vant til, og dette må få tid til å etablere seg som en ny kultur. Vi er veldig spent på å se hvilke erfaringer dette vil bringe, og ønsker å følge dette opp igjennom forskning på prosjektet.