Nettbasert veilederutdanning

Mål:

✔️ Øke formell veiledningskompetanse til sykepleiere i kommunehelsetjenesten

 

✔️ Øke kvaliteten på veiledningen til studenter i praksisstudier

✔️ Utvikle et utdanningstilbud som gjør det enklere for sykepleiere fra distriktskommuner å delta,

      slik at flere kommuner vil ta imot studenter.

 

Bakgrunn

Forskrift om felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanningene stiller krav om at de som skal være praksisveileder bør ha formell veiledningskompetanse. Flere kommuner kvier seg for å ta imot studenter på grunn av manglende veiledningskompetanse blant sykepleiere. For å innfri forventningene om formell veiledningskompetanse til praksisveilederne, kreves et omfattende kompetanseløft ettersom mange mangler denne kompetansen i dag. Samtidig melder praksisfeltet at det er svært ressurskrevende å sende veiledere inn til våre studiesteder på samlinger. Det er ønskelig med en mer fleksibel modell som vil gi flere veiledere mulighet for å ta del i kompetanseløftet. Det er behov for å utvikle en digitalisert modell som gjør det lettere for sykepleiere, spesielt fra distriktene, å delta.

 

Gjennom å øke veiledningskompetansen tror vi studentenes læringsutbytte og praksisopplevelse vil kunne økes gjennom å styrke sykepleiernes veiledningskompetanse.


 

 

Hvordan vil vi legge opp utdanningen?

Veilederutdanningen skal være heldigital og vil ha et omfang på 10 stp på masternivå. Studiet vil strekke seg over to semester, og bygge på allerede eksisterende utdanning ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap. De digitale samlingene og seminarene vil ha et omfang, og legges til tidspunkt som gjør det lettere å gjennomføre for sykepleiere i full jobb. Samlinger og seminar vil i stor grad knyttes til studentaktive læringsformer. 
 

Studiet skal legge opp til praksis på egen arbeidsplass. Studentene vil motta veiledning på egen praksis i grupper på digitale samlinger/seminar. Ulike arbeidskrav og oppgaver leveres på digitale læringsplattformer. Deler av studiets fagstoff vil også være tilgjengelig i asynkron form. 

Hva er innovativt og nytt med dette? 

Veilederstudiet er heldigitalt og vil på den måten bli langt mer tilgjengelig for flere  

 

I prosjektet vil vi ha tett samarbeid med målgruppen for å finne tidspunkt og omfang på studiet som er tilpasset en travel arbeidshverdag. Studiet vil derfor gå over to semester.

Læringsaktivitetene er alle knyttet til en digital læringsplattform i synkron eller asynkron form.